ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 791 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 775 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 16 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 2.02

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น