ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 287 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 271 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 16 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 5.57

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น