ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 2,258 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 1,986 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 272 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 12.05

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น