ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 1,151 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 1,065 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 86 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 7.47

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น