ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 694 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 563 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 131 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 18.88

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น