ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 2,995 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 2,648 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 347 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 11.59

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น