ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 1,143 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 987 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 156 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 13.65

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น