ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครไทย

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 826 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 604 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 222 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 26.88

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น