ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิจิตร

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 682 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 660 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 22 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 3.23

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น