ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 4,275 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 3,993 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 282 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 6.60

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น