ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 577 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 451 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 126 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 21.84

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น