ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 5,265 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 4,882 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 383 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 7.27

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น