ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 183 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 178 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 5 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 2.73

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น