ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 897 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 762 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 135 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 15.05

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น