ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 872 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 709 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 163 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 18.69

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น