ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 1,745 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 1,465 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 280 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 16.05

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น