ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพแม่น้ำแคว

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 986 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 523 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 463 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 46.96

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น