ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 1,895 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 1,484 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 411 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 21.69

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น