ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 74 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 28 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 46 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 62.16

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น