ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 3,467 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 2,606 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 861 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 24.83

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น