ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 714 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 614 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 100 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 14.01

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น