ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 2,695 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 2,417 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 278 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 10.32

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น