ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 354 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 203 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 151 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 42.66

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น