ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 1,718 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 1,522 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 196 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 11.41

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น