ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 2,426 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 1,797 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 629 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 25.93

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น