ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 2,047 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 1,830 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 217 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 10.60

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น