ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 4,567 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 3,935 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 632 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 13.84

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น