ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 1,970 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 1,581 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 389 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 19.75

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น