ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 1,118 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 854 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 264 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 23.61

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น