ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 997 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 623 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 374 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 37.51

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น