ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 487 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 465 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 22 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 4.52

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น