ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 3,293 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 3,019 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 274 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 8.32

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น