ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 257 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 164 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 93 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 36.19

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น