ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพไชยา

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 808 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 688 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 120 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 14.85

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น