ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 1,384 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 912 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 472 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 34.10

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น