ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 399 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 321 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 78 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 19.55

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น