ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคชุมพร

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 1,526 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 1,283 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 243 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 15.92

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น