ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 532 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 420 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 112 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 21.05

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น