ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 2,254 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 1,987 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 267 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 11.85

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น