ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคจะนะ

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 1,175 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 1,065 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 110 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 9.36

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น