ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 452 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 405 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 47 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 10.40

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น