ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 6,981 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 6,268 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 713 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 10.21

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น