ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพกันตัง

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 173 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 145 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 28 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 16.19

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น