ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 170 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 127 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 43 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 25.29

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น