ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 4,541 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 4,097 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 444 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 9.78

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น