ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 514 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 231 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 283 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 55.06

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น