ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 702 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 636 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 66 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 9.40

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น