ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 1,066 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 964 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 102 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 9.57

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น