ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 982 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 834 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 148 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 15.07

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น