การรายงานข้อมูล ทวิภาคี

ตัวเลือก

ปีการศึกษา


ข้อมูลจำนวนสถานประกอบการที่ร่วมจัดการศึกษาระบบทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา ปีการศึกษา 2566

ที่ ประเภทวิชา จำนวน
สถานประกอบการ
จำนวนนักเรียนนักศึกษา
ฝึกงาน
จำนวนนักเรียนนักศึกษา
ฝึกอาชีพ
รวม
(ฝึกงาน+ฝึกอาชีพ)
หมายเหตุ
1 อุตสาหกรรม 18,612 9,328 58,442 67,770
2 พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ 11,912 6,905 29,608 36,513
3 ศิลปกรรม 279 325 540 865
4 คหกรรม 1,481 514 3,817 4,331
5 เกษตรกรรม 508 222 2,047 2,269
6 ประมง 98 12 476 488
7 อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 2,109 328 5,781 6,109
8 อุตสาหกรรมสิ่งทอ 4 0 31 31
9 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 731 310 1,355 1,665
10 อุตสาหกรรมบันเทิงและดนตรี 494 23 1,462 1,485